Privacy Verklaring

Privacyverklaring

 

Blustery, een vennootschap onder firma, h.o.d.n. Icelus Clothing, statutair gevestigd aan de Mississippi 2, 5152 VV Drunen, KvK-nummer 70933286, verwerkt informatie over personen, onder andere via haar website. Icelus Clothing houdt zich daarbij aan de privacy wet- en regelgeving. Dit betekent dat Icelus de privacy van personen van wie zij informatie verwerkt respecteert en deze informatie strikt vertrouwelijk behandelt.

 

Wij vinden privacy een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Wij doen er daarom alles aan om jouw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Via deze privacyverklaring geven wij duidelijkheid over welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden.

 

Icelus Clothing is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Nederlandse Uitvoeringswet (hierna: “(U)AVG”).  Indien je vragen hebt over de inhoud van deze privacyverklaring kun je deze stellen aan ons via het e-mailadres: [email protected]

 

Persoonsgegevens

Icelus Clothing verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Icelus heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij toestemming is verkregen van de ouders of van de voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected]

 

Waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken

Icelus verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • Het afhandelen van jouw bestelling
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Om jouw bestelling bij je af te leveren
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Voor (direct) marketing doeleinden
 • Je de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Wij maken veel gebruik van social media, zoals Facebook en Instagram. Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken wanneer je functies op onze websites en/apps gebruikt, zoals een “Facebook-like”.
 • Wij analyseren jouw gedrag op de website om daarna de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Social media

Wij maken veel gebruik van social media, zoals Facebook en Instagram. Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken wanneer je de functies op deze websites en/of apps gebruikt, zoals een “Facebook-like”. Als je een dergelijke functie gebruikt, kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via onze social media in kwestie.

 

Daarnaast zijn op onze website buttons opgenomen om de webpagina’s van onze social media accounts te promoten. Deze buttons werken door middel van een code die afkomstig is van het betreffende social media platform. Zodra je op de button klikt, plaatst deze code cookies, waardoor het social media platform ook jouw persoonsgegevens kan ontvangen, zoals je IP-adres. Daarom verwijzen wij je ook naar de privacy verklaringen van de desbetreffende social media platformen waarin wordt uitgelegd welke persoonsgegevens zij van jou verzamelen.

 

Grondslag van de verwerking en derden

Icelus mag alleen jouw persoonsgegevens als wij daarvoor een rechtsgrondslag hebben. De rechtsgrondslag voor het verwerken van jouw persoonsgegeven is afhankelijk van de dienst waarvan je gebruik maakt. Bovendien deelt Icelus in beginsel je persoonsgegevens niet meer derden, tenzij sprake is van een van de volgende gevallen:

 

 • Toestemming
  • Met jouw toestemming kunnen wij jepersoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen als het duidelijk is waar je jouw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.
 • De verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  • Verstrekking van persoonsgegevens aan derden is mogelijk wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens jou na te komen. Onderdeel hiervan is het verwerken en leveren van jouw bestelling.
 • De verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen
  • Icelus deelt persoonsgegevens als wij van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures en/of verzoeken van overheidsinstanties.
 • De verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Icelus, waarbij jouw belang niet prevaleert, zoals (direct) marketing. Icelus heeft dan een gerechtvaardigd belang.
  • We kunnen jouw persoonsgegevens verstrekken aan andere partijen zodat deze partijen gegevens voor ons kunnen verwerken op basis van instructies en in overeenstemming met het privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder andere partijen verstaan wij onder meer onze IT-leveranciers en beheerder van ons CRM-systeem.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om de persoonsgegevens langer te bewaren. Ons uitgangspunt is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om je onze producten en/of diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk jouw persoonsgegevens verwijderen.

 

Doorgifte buiten de EU

Wij kunnen jouw persoonsgegevens doorgeven vanuit Nederland naar het buitenland, met inachtneming van de algemene eisen uit privacy wet- en regelgeving. Landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) kennen een gelijkwaardig beschermingsniveau van persoonsgegevens als Nederland.

 

Buiten de EER zullen wij persoonsgegevens alleen doorgegeven indien sprake is van een passend beschermingsniveau. Aangezien wij geen vestiging of webshop hebben buiten de EER, zullen jouw persoonsgegevens in beginsel niet worden doorgegeven.

 

Cookies

Om ervoor te zorgen dat onze website goed functioneert, maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein (tekst)bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van je computer, tablet of ander elektronisch apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Cookies hebben als doel om informatie over iemand, de website of statistieken te verzamelen. Sommige cookies hebben daarnaast het doel om de gebruikerservaringen van de website te verbeteren.

 

Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op een computer, tablet of ander elektronisch apparaat worden geplaatst. Nadat de geldigheidsduur verstrijkt, wordt de cookie verwijderd door jouw browser. Voor sommige cookies is de duur van de browsersessie de geldigheidsduur, maar er zijn ook cookies die langer geldig blijven. Voor zover wij met behulp van cookies persoonsgegevens van jou verzamelen, verwerken wij die conform onze privacyverklaring.

 

Functionele cookies

Wij gebruiken functionele cookies die noodzakelijk zijn om het navigeren over de website mogelijk te maken. Om uw keuze te onthouden voor het accepteren of weigeren van onze cookies is het noodzakelijk dat wij een functionele cookie plaatsen. Functionele cookies verwerken geen persoonsgegevens anders dan voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens worden ingevuld. Bijvoorbeeld hoe je over onze website surft. Met deze informatie kunnen wij de werking van de website verbeteren.

 

Analytische cookies

Analytische cookies leggen vast hoe bezoekers onze website gebruiken. Met deze informatie kan het gebruik van onze website worden geanalyseerd en kunnen statistieken worden gegenereerd. Op deze wijze kunnen wij onze websitebezoekers beter begrijpen en met die kennis de website verbeteren.

 

Hiervoor gebruiken wij de dienst Google Analytics. In dat kader worden via onze website analytische cookies geplaatst van de aanbieder van deze dienst: Google Inc. Op basis van de met deze cookies verzamelde gegevens stelt Google voor ons anonieme rapporten op met betrekking tot het gebruik van onze website. Wij hebben de Google Analytics cookies ‘privacy vriendelijk’ ingesteld, in lijn met de handleiding hierover van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor verwerken wij minder gegevens van jou.

 

Social media cookies

Om de impact en het gebruik van social media te analyseren, maakt de website gebruik van cookies. Op onze website zijn social media buttons opgenomen die werken door middel van code die afkomstig is van het betreffende social media platform. Zodra je op deze button klikt, plaatst deze code cookies, waardoor ook het social media platform jouw persoonsgegevens kan ontvangen. Daarom raden wij je aan om ook de privacyverklaring van het betreffende platform goed te lezen.

 

Verwijderen van cookies

Je kunt je browser zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen, dan wel elke cookie kan toestaan of weigeren, of dat alle cookies worden verwijderd bij het afsluiten van je browser.

 

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Helpfunctie in je browser. Tevens heeft de Consumentenbond een nuttig stappenplan voor het beheren van cookies.

 

Let wel, als je cookies weigert en/of verwijdert, is dit ook van invloed op de noodzakelijke cookies. Dit kan de mogelijkheden beperken om onze website of onderdelen daarvan te gebruiken.

 

Bescherming van jouw persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus. Daarom hebben wij technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer wij bij de verwerking verwerkers inschakelen, dan spreken we met deze partijen af dat ze minimaal gelijkwaardige maatregelen treffen.

 

Indien, ondanks de beveiligingsmaatregelen, sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor jouw privacy, dan zullen wij je daarvan op de hoogte stellen.

 

Privacy-rechten

Op grond van de (U)AVG hebben betrokkenen, waaronder websitebezoekers, een aantal privacy-rechten, namelijk inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing, beperking van de verwerking, overdracht van data en het recht van bezwaar.

 

Recht van inzage

Op jouw verzoek zullen wij je schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van je werken en zo ja, welke persoonsgegevens het betreft. Bij je verzoek tot inzage dien je je wel te identificeren door middel van een kopie van je rijbewijs of identiteitsdocument.

 

Verbetering of aanvulling

Als je inzage in de verwerking van je persoonsgegevens hebt ontvangen, kun je ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij zullen na motivatie de gegevens aanpassen in onze systemen en eventueel doorgeven aan derden indien dat nodig is.

 

Gegevenswissing

Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:

 • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
 • je trekt je toestemming in voor (verdere) verwerking en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
 • je maakt gemotiveerd bezwaar en er zijn geen dwingende redenen om je bezwaar niet te honoreren;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
 • wij jouw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten wissen.

 

Beperking van de verwerking

Als je een onjuistheid of onvolledigheid in jouw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kun je ons ook verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij je verzoek in behandeling hebben. Dit mag je ook doen als je van mening bent dat wij je persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben of als je bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van je verzoeken zullen wij jouw gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen.

 

Overdracht van data

Als je ons persoonsgegevens hebt verstrekt en wij je gegevens hebben verwerkt, dan kun je ons om een kopie van deze gegevens vragen.

 

Bezwaar

Je mag te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij zullen de verwerking van jouw persoonsgegevens na ontvangst van jouw bezwaar staken, tenzij wij dwingende en/of gerechtvaardigde redenen hebben die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden.

 

Verwerken wij jouw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden? Dan mag je te allen tijde daartegen bezwaar maken en zullen wij de verwerking direct staken.

 

Uitoefenen rechten

Wil je één of meer van de hierboven genoemde rechten uitoefenen, dan kun je contact opnemen met ons via [email protected] Binnen vier weken zullen wij op jouw verzoek reageren, tenzij wij jou binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben.

 

Worden jouw gegevens op basis van door jou gegeven toestemming verwerkt, dan heb je het recht om je toestemming weer in te trekken. Eventuele intrekking van jouw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

 

Klachten

Wij wijzen je erop dat je  je altijd kunt wenden tot de klachtenprocedure van de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze toezichthoudende autoriteit is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

 

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze privacyverklaring is opgesteld, is het mogelijk dat de website en/of deze privacyverklaring onjuiste informatie bevat. Icelus Clothing kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische en/of redactionele fouten die voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website en de links naar websites van derden.

 

Aanpassing privacyverklaring

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de (U)AVG opgesteld. Wij houden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. Wij raden je daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken. Deze tekst is voor het laatst aangepast op 18 december 2019.

 

Vragen?

Wanneer je vragen hebt over deze privacyverklaring kun je uiteraard contact opnemen met ons. Je kunt je vraag stellen via [email protected]

https://cdn.webshopapp.com/shops/72907/files/312188645/privacyverklaring-icelus.pdf

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »