Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Icelus Clothing

 

Algemene Voorwaarden Blustery, een vennootschap onder firma en tevens h.o.d.n. Icelus Clothing. Voor het laatst aangepast op 18 december 2019.

 

Artikel 1: Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. Aanvullende overeenkomst:een overeenkomst waarbij Koper producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en producten door Ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Ondernemer;
 3. Bedenktijd:de termijn waarbinnen Koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 4. Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 5. Koper:de consument en/of rechtspersoon waarbij deze producten verwerft van Ondernemer in verband met de overeenkomst op afstand;
 6. Dag:kalenderdag;
 7. Herroepingsrecht:de mogelijkheid van Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer:de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan Koper aanbiedt; in deze Icelus Clothing (hierna te noemen Ondernemer);
 9. Overeenkomst:een Overeenkomst die tussen Ondernemer en Koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Modelformulier voor herroeping:het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen modelformulier voor herroeping.

 

Artikel 2: Identiteit van Ondernemer

Blustery v.o.f. tevens h.o.d.n. van: Icelus Clothing

Mississippi 2, 5152 VV Drunen

Telefoonnummer: +31 646323244

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 70933286

Btw-nummer: NL858516238B01

 

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ondernemer en op alle tot stand gekomen Overeenkomsten tussen Ondernemer en Koper.
 2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Ondernemer voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van Koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan Koper zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

 

Artikel 4: Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 4. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 5. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Koper mogelijk te maken. Als Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Ondernemer niet.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 7. Alle aanbiedingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding vormen tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

 

Artikel 5: De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Ondernemer is bevestigd, kan Koper de Overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien Koper elektronisch kan betalen, zal Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan Koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. het bezoekadres van de vestiging van Ondernemer waar Koper met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop Koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;
 5. indien Koper een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 1. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6: Herroepingsrecht

 1. Koper kan de Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Ondernemer mag Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat Koper, of een vooraf door Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als Koper in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Ondernemer mag, mits hij Koper hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
 5. Indien Koper na afloop van de in dit artikel genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Ondernemer heeft geretourneerd, is de koop een feit.
 6. Indien Koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is Koper verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Ondernemer. Het kenbaar maken dient Koper te doen middels het Modelformulier of andere ondubbelzinnige wijze. Nadat Koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient Koper het product binnen 14 dagen retour te sturen.
 7. Indien Ondernemer de melding van herroeping door Koper op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt Ondernemer na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 8. Koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 9. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Koper.
 10. Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Ondernemer niet heeft gemeld dat Koper deze kosten moet dragen of als Ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft Koper de kosten voor terugzending niet te dragen.
 11. Indien Koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 1. Indien Koper een bedrag betaald heeft, zal Ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Ondernemer of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door Koper is gebruikt tenzij Koper nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

 

Artikel 7: Verplichtingen van Koper tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te houden. Uitgangspunt is dat Koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals Koper dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 2. Koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan is toegestaan in lid 1.

 

Artikel 8: Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Ondernemer kan het herroepingsrecht van Koper uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door Ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Koper;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
 6. waarvan de prijs is gebonden aan schommelingen op de financiële markt waarop Ondernemer geen invloed heeft;
 7. Voor hygiënische producten waarvan Koper de verzegeling heeft verbroken.

 

Artikel 9: De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 3. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 5. Aan (tijdelijke) kortingen kunnen geen rechten ontleent worden.

 

Artikel 10: Conformiteit en garantie

 1. Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die Koper op grond van de Overeenkomst tegenover Ondernemer kan doen gelden indien Ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan Koper bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.
 4. De garantie geldt niet indien:
 5. Koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 6. de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
 7. de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 8. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 11: Levering en uitvoering

 1. Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat Koper aan Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal Ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Koper hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Koper heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Koper heeft geen recht op schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Ondernemer het bedrag dat Koper betaald heeft onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan Koper geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Ondernemer tot het moment van bezorging aan Koper of een vooraf aangewezen en aan Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

 

Artikel 12: Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of Aanvullende Voorwaarden, dienen de door Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Koper dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim.
 2. Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van Koper heeft Ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan Koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen, waaronder wettelijke rente en (buiten-)gerechtelijke kosten.
 1. Bij bestellingen via de website kan op de volgende manieren worden betaald: iDeal, Paypal, Mastercard, Visa, Billink.

 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

 1. Totdat Koper alle vorderingen aan Ondernemer heeft voldaan, blijven de geleverde zaken eigendom van Ondernemer. Zolang Koper niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Koper jegens Ondernemer verplicht om het geleverde zorgvuldig te behandelen, verzekerd te houden en dit niet te verpanden of onder welke titel dan ook te doen overgaan dan wel daarop een enigerlei beperkt recht te (doen) vestigen. Bij niet nakoming van deze verplichting wordt de geheel met de Overeenkomst gemoeide factuursom terstond opeisbaar.

 

Artikel 14: Billink

 1. Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door Ondernemer overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw (Koper) gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van Koper voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Koper dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij Koper in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij Koper in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij Koper in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

 

Artikel 15: Intellectueel eigendom

 1. Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt Ondernemer zich de rechten en bevoegdheden voor die Ondernemer toekomen op grond van het intellectueel eigendomsrecht, waaronder begrepen auteursrechten, merkrechten, octrooien en modelrechten.
 2. De intellectuele eigendom op alle door Ondernemer verkochte en/of geproduceerde zaken berust bij Ondernemer.

 

Artikel 16: Aansprakelijkheid

 1. Ondernemer is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of aan derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld door Ondernemer. Tevens is Ondernemer nimmer aansprakelijk voor gevolg- en/of bedrijfsschade, indirecte schade en/of omzetderving.
 2. Indien Ondernemer, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de te vergoeden schade niet hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

 

Artikel 17: Persoonsgegevens

 1. Ondernemer verwerkt de gegevens van Koper uitsluitend in overeenstemming met haar privacybeleid. Daarbij neemt Ondernemer de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

 

Artikel 18: Klachtenregeling

 1. Ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Ondernemer, nadat Koper de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Koper dient Ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 19: Geschillen

 1. Op de Overeenkomst tussen Koper en Ondernemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 20: Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van Koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door Koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

 

 

Bijlage I

 

https://cdn.webshopapp.com/shops/72907/files/312191190/algemene-voorwaarden-icelus-clothing-2019.pdf

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »